Porządek obrad Walnego Zebrania Członków (WZC)
SAiSTE w Sosnowcu „Energetyk”
w dniu 28 marca 2019 roku:

 1. Otwarcie WZC przez wiceprezesa SAiSTE.
 2. Wybór prowadzącego WZC.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (propozycja: 2 osoby nie kandydujące do zarządu i Komisji Rewizyjnej).
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawdzenie prawomocności WZS.
 7. Przyjęcie sposobu głosowania (jawne, tajne).
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu.
  1. Rozliczenie wpłat na zjazd absolwentów. Protokół Komisji Rewizyjnej.
  2. Ocena organizacji zjazdu absolwentów.
  3. Sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018.
  4. Przedstawienie informacji ogólnej do sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z bilansem, informacją uzupełniającą do bilansu i rachunkiem zysków i strat.
  5. Sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2019 r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności zarządu w 2018 r. i w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2019 r.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdań zarządu i udzielenie absolutorium zarządowi za 2018 r. oraz za okres 01.01.2019 – 11.03.2019.
 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu dochodu osiągniętego w 2018 r. wyłącznie na cele statutowe.
 11. Propozycje zarządu dotyczące wykorzystania dochodu.
 12. Dyskusja na temat członkostwa w stowarzyszeniu i wysokości składki członkowskiej.
 13. Wybory nowych władz stowarzyszenia: zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  1. Uchwalenie ilości osób tworzących zarząd (propozycja: 5 osób) oraz Komisję Rewizyjną (propozycja: 3 osoby).
  2. Zgłaszanie kandydatur do zarządu.
  3. Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przeprowadzenie głosowania.
  4. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
  5. Po wyrażeniu zgody przez kandydatów przeprowadzenie głosowania.
  6. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
 14. Propozycja kierunków działalności zarządu na najbliższy okres.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie WZC.