Porządek obrad Walnego Zebrania Członków (WZC)
SAiSTE w Sosnowcu „Energetyk”
w dniu 21 maja 2024 roku:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór prowadzącego WZC.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (propozycja: 2 osoby).
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawdzenie prawomocności WZS.
 7. Przyjęcie sposobu głosowania (jawne, tajne).
 8. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2024 r.
 9. Wniosek Zarządu o przedłużenie kadencji o okres pandemii.
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja na temat członkostwa w Stowarzyszeniu i opłacania składek.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie WZC.