SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SAiSTE

z dnia 28.03.2019 roku

Walne Zebranie Członków prowadziła Grażyna Grzesikowska, protokołowała Anna Krusiec, a Komisję Skrutacyjną i Uchwał tworzyli: Elżbieta Łakomik-Dębska i Maciej Gruszecki.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prowadząca przedstawiła sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia do 11 marca 2019 r. omawiając poszczególne pozycje przychodów i kosztów. Głównym zadaniem Zarządu w 2018 r. była organizacja Zjazdu Absolwentów. Rozliczenie Zjazdu Absolwentów wraz z kompletem dokumentów przekazano do sprawdzenia Komisji Rewizyjnej w styczniu br. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do sporządzonego rozliczenia. W ramach sprawozdania z działalności merytorycznej G. Grzesikowska poinformowała m.in. o odnalezieniu dokumentów z czasów powstawania Stowarzyszenia.

Po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdania z merytorycznej i finansowej działalności Zarządu za 2018 r. i za okres od 1 stycznia do 11 marca 2019 r., a także zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 r. Walne Zebranie Członków podjęło również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2018 wyłącznie na cele statutowe. Zaakceptowano wniosek Zarządu, by środki te przeznaczyć na:

  1. naprawę uszkodzonych tablo,
  2. zakup manekina do ekspozycji munduru szkolnego,
  3. zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) na potrzeby biurowe SAiSTE.

Uczestnicy Zebrania zgłosili także wnioski, by środki posiadane przez SAiSTE przeznaczyć w dalszej kolejności na digitalizacja pamiątek (kronik, zdjęć, dokumentów itp.) oraz na powstanie monografii Technikum Energetycznego.

Walne Zebranie Członków uchwaliło składkę członkowską w wysokości 2 zł/miesiąc, czyli 24 zł/rok. Nowa składka obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok oraz za okres 01.01.2019 – 11.03.2019 co pozwoliło na przeprowadzenie wyborów Zarządu na następną czteroletnią kadencję.

Wybrano Zarząd w następującym składzie:

  1. Anna Krusiec,
  2. Danuta Łukasiewicz,
  3. Grażyna Grzesikowska,
  4. Urszula Karbownik-Ufnalska,
  5. Jacek Urantówka.

oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Mirosław Adamczyk, Andrzej Markiewicz, Andrzej Bartosik.

Podział funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej podano w zakładce „O Stowarzyszeniu” (Władze Stowarzyszenia).

Grażyna Grzesikowska jako przedstawicielka nowego Zarządu wśród kierunków działalności na najbliższy okres przedstawiła m.in. podjęcie próby zorganizowania wraz z dyrektorem ECK obchodów 70. rocznicy oddania do użytku budynku szkoły jesienią tego roku.

Zarząd SAiSTE