STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW

TECHNIKUM ENERGETYCZNEGO W SOSNOWCU

"ENERGETYK"

  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa Stowarzyszenia:

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu

“Energetyk”

Siedziba Stowarzyszenia:                    41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65

 §2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 §3

 Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Stowarzyszenia – „SAiSTE”.

§4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

 

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 §5

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Kultywowanie i pogłębianie tradycji szkoły.
 2. Utrzymywanie łączności koleżeńskiej i towarzyskiej wśród absolwentów i sympatyków szkoły.

 §6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Popularyzowanie tradycji i historii szkoły,
 2. Organizowanie imprez i spotkań rocznicowych, kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych ,
 3. Organizowanie zebrań, konferencji, wygłaszanie referatów i pogadanek.
 4. Zbieranie pamiątek po szkole, uczniach i pracownikach szkoły.

 
III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających.

 §8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent szkoły, były pracownik szkoły oraz sympatycy szkoły.

 §9

 Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji kandydata.

 §10

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia
 2. Udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie

§11

 Członek zwyczajny zobowiązany jest do :

 1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Udziału w realizacji celów statutowych.
 3. Opłacania składek członkowskich

§12

 Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka - zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 2. Wykluczenie uchwałą Zarządu ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień Statutu, naruszenia godności członka lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. Śmierci członka.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 §13

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać honorowe członkostwo.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego wyjątkiem czynnego  i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 §14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje współpracę i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 §15

 O utracie członkostwa przez członków honorowych i wspierających decyduje Walne Zebranie Członków.
 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 §16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie Członków nie uchwali głosowania tajnego.

 §17

 1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie
 3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie , podczas obrad w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku jako zebranie sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze,
 5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
      1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
      2. z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający
 6. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 7. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania podając proponowany porządek obrad. Drugi termin zebrania powinien być podany w zawiadomieniu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie póżniej niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostalo zwołane

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadawanie godności członka honorowego
 5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
 6. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia
 9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 §19

 1. Zarząd składa się z 5 ÷ 9 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków posiadających czynne prawo wyborcze
 2. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

 §20

 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwalanie okresowych planów pracy oraz preliminarza wydatków .
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 7. Określenie trybu regulowania składek członkowskich.

 §21

 Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą wziąć udział członkowie Komisji Rewizyjnej  i zaproszeni goście.

 §22

       Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 §23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków posiadających czynne prawo wyborcze,
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę, którzy kierują działalnością komisji.
 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogółu członków komisji.

 §24

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia zeszczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli.
 3. Składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 §25

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Obradom Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.  W przypadku równości głosów- rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 §26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią :
  1. Nieruchomości.
  2. Ruchomości.
  3. Fundusze
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
  1. Wpływy ze składek członkowskich.
  2. Darowizny, spadki, zapisy.
  3.Dochody z ofiarności publicznej.
  4. Dochody z odpłatnej działalności statutowej oraz z majątku Stowarzyszenia.
 3.  Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za zobowiązania Stowarzyszenia własnym majątkiem.
 4. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c. wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  d.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 §27

 1. Gospodarkę funduszami i majątkiem Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych oraz wykonywania wszelkich operacji finansowych Stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa, oraz może też być reprezentowane przez inne osoby z Zarządu posiadające stosowne pełnomocnictwo.

 

VI. ZMIANA STATUTU

 §28

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

 

VII. ZNAK GRAFICZNY

 §29

Logo Stowarzyszenie stanowi znak graficzny przedstawiony w załączniku nr 1.

 

VIII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 §30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przyobecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy:        

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz. 855 z 2001 z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).